Agenda ALV 2017

Datum: 9 februari 2017, locatie: clubgebouw LTC DOS.

NB: Pauze na punt 8

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV van 11 februari 2016
 4. Jaarverslag secretaris
 5. jaarverslag penningmeester
 6. verslag kascommissie
 7. vaststellen begroting en contributie 2017
 8. benoemen kascommissie

 9. voorstel programma 2017
  1. 2 april openingstoernooi samen met JdB
  2. 10 mei de “10 van Bellingwolde” (hulp van DOSsers)
  3. triathlon Sportdorp Bellingwolde (hulp van DOSsers)
  4. 13 augustus BBQ toernooi samen met JdB
  5. OGTB 35+ slottoernooi
  6. jeugdtoernooi
  7. 5 november slottoernooi samen met JdB
  8. dames en heren dubbeltoernooi
  9. mix toernooi
 10. Bestuursverkiezing
  1. aftredend Lammy Schulting (niet herkiesbaar)
  2. aftredend Frank Ploeg (herkiesbaar)
  3. Frank de Mooij ( 1-1-2019)
  4. Henk Goren ( 1-1-2019)
  5. Dien Dijksterhuis (1-1-2019)
  6. Het bestuur stelt voor Gineke de Vries in het bestuur te benoemen als opvolgster van Lammy Schulting. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk maandag 6 februari a.s. bij de secretaris melden.
 11. Commissies
  1. kantine: Rieke Trinker
  2. banen: Peter Holtkamp en Henk van der Woude
  3. competitie: Jurjen de Vries bijgestaan door Alie Koolhof
  4. OGTB 35+: Rieke Trinker
  5. toernooien: Jurjen de Vries en Peter Dijksterhuis
  6. onderhoud complex: Henk Goren
 12. jeugdzaken en lessen
 13. presentatie plannen viering 100-jarig bestaan in 2018
 14. rondvraag
 15. sluiting